Nhasilk – Đốt không cháy

Khi ngôn từ im tiếng …

Và khi hình ảnh cất lời …